tisdag 16 februari 2016Välkommen till Moderaterna i Mörbylångas årsmöte 2016!

Lördagen den 12 mars bjuder Moderaterna i Mörbylånga in till årsmöte för lokalföreningens medlemmar.

Plats: Smaragdskolan, Färjestaden

Tid: 15.00-16.30 (årsmöte), 17.00-19.00 middag med respektive (kostnad p/p 75 kr)

Gästtalare: Helena Victor (Sandby borg), Staffan Smedfors (Ölands turistorganisation)

OSA samt ev motioner anmäles senast 1/3:
ordförande Eva Folkesdotter Paradis: eva.folkesdotterparadis@morbylanga.se
sekreterare Carl Dahlin: carl.dahlin@moderat.se


Föredragningslista – föreningsårsmöte 2016

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av justerare för årsmötet

5. Godkännande av föredragningslista

6. Godkännande av årsmötets utlysning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgift för år 2017

11. Förslag från styrelsen (propositioner)

12. Förslag från medlemmar (motioner)

13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen

14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

15. Val av ordförande och vice ordförande i föreningen

16. Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig

17. Val av två revisorer med ersättare för dem

18. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma

19. Val av företrädare till förbundsstyrelsen

20. Val av valberedning

21. Övriga ärenden

22. Årsmötet avslutas

måndag 23 november 2015

Bysamtal i Vickelby-Karlevi

Välkommen till Capellagården den 30 november, kl. 18.00.

Bussar. Skola. Jobb. Fiber. Miljö.
Frågorna är många och viktiga.
Hjälp oss att förstå problemen och finna lösningarna. 


Säg Din mening. Vi lyssnar.
Medverkar gör bl.a. Henrik Yngvesson, kommunalråd.tisdag 3 februari 2015

Årsmöte 2015
Nya Moderaterna i Mörbylånga kommun hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte med efterföljande middag.

Kommunalrådet Henrik Yngvesson redogör för läget i kommunen och det politiska arbetet.

Tid: söndag 1 mars, kl. 15.30
Plats: Färjestadens Segelsällskaps klubbstuga, Norra hamnen, Färjestaden

Buffé serveras kl. 17.00 till självkostnadspriset 50 kr/person. Även icke-medlemmar är välkomna att delta i måltiden.

Anmälan: senast 26 februari till eva.folkesdotterparadis@morbylanga.se, 073-151 0505

Välkomna!

tisdag 30 december 2014

Henrik Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga och ordförande för länsförbundet, skriver tillsammans med Carl Dahlin, ledamot av kommunfullmäktige i Mörbylånga och partiombudsman i Kronoberg, om Decemberöverenskommelsen mellan Alliansen, S och MP:

Decemberöverenskommelsen - en vinst för Sverige

Stefan Löfven och Socialdemokraterna försökte under hösten att driva svensk politik vänsterut men misslyckades efter bara två månader. Stefan Löfven styr nu med Alliansens budget som tvingar Socialdemokraterna och Miljöpartiet att föra en politik för fler jobb och en stark ekonomi. Vi kommer att fortsätta arbeta för att den politiken ska få genomslag. Med de medel Riksdagen ger kommer vi i Alliansen att motverka all politik som är skadlig för jobb och tillväxt.

Decemberöverenskommelsen innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet går med på de principer Alliansen arbetat för i flera år och presenterade i tidningen Dagens Nyheter senast i början av december. I och med överenskommelsen har Socialdemokraterna accepterat att de inte längre kan styra landet ensamma utan behöver stöd av andra partier för att kunna regera. Samtidigt förbinder sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet att släppa fram en alliansregering i den händelse att Alliansen skulle kunna samla det största regeringsunderlaget.

I sammanhanget är det värt att påpeka att om S och MP under mandatperioden lägger en budget utan samverkan med Vänsterpartiet, så utgör Alliansen en större partikonstellation och kan då rösta på den egna budgeten. Överenskommelsen innebär inte på något sätt att Alliansen åtagit sig att släppa igenom en budget som samlar mindre parlamentariskt stöd än Alliansen. Under mandatperioden kommer Stefan Löfven således att vara helt beroende av både MP och V för att få igenom sin budget.

Decemberöverenskommelsen, som gäller två mandatperioder - fram tills valdagen 2022, handlar om hur landet ska styras med en minoritetsregering. Frågan om såväl misstroendeomröstning och extraval är demokratiska instrument för såväl riksdag som regering och ligger utanför denna överenskommelse. Det är viktigt att understryka att överenskommelsen endast omfattar budgetbehandling samt val av statsminister och är alltså inte en överenskommelse i enskilda sakfrågor.

Vi är många som har sett fram emot extravalet men menar samtidigt att det med stor sannolikhet hade resulterat i samma svåra parlamentariska läge som i dag. Sverige måste kunna regeras och valresultatet måste respekteras. Vårt mål nu är att fortsätta vara en stark opposition mot regeringens skadliga politik och att samtidigt utveckla vår egen politik så att vi står bättre rustade att möte väljarna i nästa val.

Henrik Yngvesson (M)
Förbundsordförande Moderaterna Kalmar län
Kommunstyrelsens ordförande Mörbylånga

Carl Dahlin (M)

Partiombudsman Kronoberg
Södra Näsby

tisdag 2 september 2014

Valmanifest för Mörbylånga kommun

Ett gott liv för alla

Ett gott liv för alla i Mörbylånga kommun. Det är vad vi Nya Moderater vill åstadkomma.
Vi är övertygade om att målet om det goda livet måste bygga på en hel­hetssyn på livet i vår kommun, på att växa upp, bo, leva, arbeta och åldras, på tillväxt, näringsliv, arbetsmarknad och infrastruktur, i kommunens alla delar.

Våra skolor tillhör de bästa i landet och ska så förbli, så att alla barn och ungdomar kan utveckla sina styrkor och nå sina mål senare i livet. För att bidra till såväl fysisk aktivitet som att alla barn kan få ut­lopp för sina intressen och drivkrafter satsar vi på att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar inom kultur och idrott.

Redan i dag har vi en trygg vård och omsorg med hög kvalitet, som prisas av många. Med ökat fokus på kontinuitet hos personalen och ny teknik kan vi göra vården och omsorgen ännu bättre.
Att leva, bo och åldras i vår kommun ska präglas av hög livskvalitet, be­kvämlighet, trygghet, kulturell rikedom och naturens värden. Det är därför självklart för oss Nya Moderater att säga nej till utvin­ning av fossilgas och lika självklart att säga ja till utbyggnad av vindkraften, så länge den följer kommunens plan.

För kunna förverkliga visionen om det goda livet i Mörbylånga kommun måste vi fortsätta att utvecklas. Näringslivet och arbetsmarknaden måste kunna skapa nya jobb och tillväxt. Vi Nya Moderater i Mörbylånga vill skapa 400 nya jobb under den kommande mandat­perioden, så att fler kan bo och leva i kommunen. Det skapar skatteintäkter som vi kan investera i välfärd, bostäder, kultur, fritidsanläggningar, vägar, vatten, avlopp, bredband och allt annat som krävs för att nå målet om det goda livet för alla i vår kommun.

Vi vet att det innebär ett hårt arbete för att Du som kommuninvå­nare ska känna och njuta av den livskvalitet det ska innebära att vara bosatt på Södra Öland. Vi Nya moderater är beredda att göra jobbet.
Våra skolor ska FORTSÄTTA ATT tillhöra DE BÄSTA i Sverige
Vi Nya Moderater vill
 • Ge varje elev läxhjälp och rätt stöd i tid, av skickliga lärare och mer tid med sina lärare, så att varje elev kan nå sina mål
 • Införa en timmes daglig fysisk aktivitet i skolan för att stimule­ra hälsa och inlärning
 • Upphandla skolmaten lokalt, ekologiskt och närproducerat och tillaga maten lokalt
 • Ändra bidragsreglerna för föreningsaktiviteter att gälla från 5 års ålder istället för nuvarande 7 år.
 • Utöka den dygnet-runt-öppna barnomsorgen

Mörbylånga ska vara en attraktiv och trygg kommun att åldras i
Vi Nya Moderater vill
 • Bygga trygghetsboenden i Färjestaden, Mörbylånga och Södra Möckleby
 • Skapa goda mötesplatser för vuxna och äldre i kommunens alla delar
 • Att Du ska kunna bo kvar hemma så länge Du själv vill
 • Att bredband och internet ska finnas på alla våra särskilda boen­den, dagverksamheter och LSS-boenden
 • Öka trygghet, service och delaktighet från hemmet genom digi­tal teknik

BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BO OCH JOBBA I VÅR KOMMUN
Vi Nya Moderater vill
 • Bygga billiga hyresrätter och studentlägenheter
 • Att hela Mörbylånga kommun får snabbt och framtidssäkrat bredband för arbete, företagande, fritid, service och demokrati
 • Att busskommunikationerna inom kommunen ska förbättras med inrättande av den lokala servicelinjen ”8:an”, som binder ihop nord och syd, öst och väst
 • Förbättra busskommunikationerna från kommunens orter till och från Kalmar respektive Borgholm

VI ByggER näringsliv och arbetsmarknad på våra styrkor
Vi Nya Moderater vill
 • Skapa 400 nya jobb i Mörbylånga kommun
 • Stimulera lokal biogasproduktion och förnyelsebar energi
 • Utveckla och marknadsföra lokal matproduktion och de gröna näringarna
 • Utveckla natur-, kultur- och idrottsturism och aktivt ta ledar­skap för att föra samman dessa näringar med den övriga be­söks- och turismnäringen i samarbete med Borgholm och Kalmar
 • Inrätta ett kulturråd med representanter från kultursektorn och politiken
 • Skapa bad- och rastplatser i absolut toppklass med kommunalt underhåll och skötselbidrag till byalag
 • Skapa flera kulturella evenemang, koordinera lokala initiativ samt framhålla och prisa kulturella insatser
 • Inrätta en evenemangsservicetjänst med uppgift att utveckla nya evenemang samt stötta, hjälpa och låna ut kommunal ut­rustning till föreningar som vill skapa evenemang
 • Driva utvecklingen av gränsöverskridande kalmarsunds-samarbeten inom näringsliv och arbetsmarknad
 • Inrätta ett näringslivsråd med representanter från näringsliv och politik
 • Se över om mera kommunal verksamhet kan läggas ut på entre­prenad eller drivas på intraprenad
 • Ta fram nya industritomter och kontorsytor med modern infra­struktur till rimliga kostnader samt förmedla ledig mark, kommunal och privat

Företagsklimat ska tillhöra regionens toppskikt
Vi Nya Moderater vill
 • Att kommunen ska vara ett flexibelt serviceorgan för företag­ande med korta informations- och beslutsvägar och ”en-väg-in”
 • Att kommunens personal ska vara tillgänglig och återkoppla alla ärenden inom 24 timmar
 • Öka tempot i planarbetet och ta beslut i bygglovsärenden inom 
 • 2 månader

PRIORITERADE SATSNINGAR I Norra kommundelen
Glömminge och Algutsrum är eftertraktade områden dit många vill flytta. Därför krävs det att detaljplaner snabbt kan tas fram och att kommunikationerna till Borgholm, Färjestaden och Kalmar förbätt­ras.

Färjestaden med omnejd ska vi utveckla till att bli hela Ölands själv­klara centrum. Mittpunkten i detta Ölands centrum är hamnen i Färjestaden tillsammans med de omkringliggande tomterna. Där vill vi skapa en levande miljö, med handel, kultur och bostäder, med ett akti­vitets- och kulturcentrum för pensionärer, ungdomar, föreningar och alla andra att träffas i.

Gårdby och Norra Möckleby kan utvecklas starkt de kommande åren med rätt prioriteringar. Efterfrågan på tomter för bostadsbyggande är stort men det kräver en lösning på vatten- och avloppsproblemen.

Vi Nya Moderater vill
 • Bygga en ny förskola och nattis i Färjestaden vid Järnvägsgatan/S:a Sandåsgatan
 • Bygga ett högstadium vid Färjehallen i Färjestaden, som ska stå klart 2018
 • Bygga trygghetsboende på Däck-Roy-tomten i Färjestaden
 • Skapa allaktivitetsområdet Färjeparken för barn och ungdomar
 • Skapa en egen, permanent fritidsgård för ungdomarna i Färjestadsområdet
 • Satsa på nya bostäder i Glömmingeområdet
 • Snarast tillåta planer för nybyggnation i Norra Möckleby och Gårdby parallellt med prioriteringar av utbyggt vatten- och avloppssystem
 • Bygga säkra cykelvägar i Arontorp, Björnhovda, Färjestaden och Torslunda samt mellan Norra Möckleby och Gårdby

PRIORITERADE SATSNINGAR I Mellersta kommundelen
Mörbylångakusten till Stora Frö är en pärla vid Kalmarsund med en stor potential, oupptäckt av många. Vi vill utveckla orterna till att bli attraktiva platser för såväl fastboende som besökare.

Kastlösa har en stark utveckling inom besöks-, kultur- och den gröna näringen – en utveckling vi tänker slå vakt om.

Vi Nya Moderater vill
 • Utveckla Mörbylånga hamn och Norra viken med attraktivt bo­ende och rekreation i vid en av södra Ölands vackraste plat­ser
 • Skapa flera lägenheter i Mörbylånga tätort
 • Bygga en konstgräsplan i Mörbylånga
 • Göra Zokker till ett ungdomskulturcentrum
 • Utveckla Stora Frö–Mörbylånga–Kastlösa till att bli kommunens givna kulturcentrum med evenemang, mötesplat­ser och aktiviteter
 • Säkra vattenförsörjningen till Mörbylånga och Guldfågelns fabrik för att möjliggöra satsningen från kommunens största privata arbetsgivare att fördubbla sin produktion

PRIORITERADE SATSNINGAR I Södra kommundelen
Södra Möckleby är en utvecklingsort, där vi vill skapa nya mötesplat­ser som underlättar samarbeten, kreativa aktiviteter och företags­utveckling över generationer, mellan företag och kulturarbetare, men också trygga de befintliga jobben.

Grönhögen, södra udden och sydöstra Öland tillhör våra mest uppskat­tade besöksmål, med den särpräglade naturen, den biologiska mång­falden och de gröna näringarna. Detta är unika värden som vi ska vårda och vidareutveckla.

Vi Nya Moderater vill
 • Skapa ett äldrecentrum i Södra Möckleby och öka trygghet och service på Sydöland genom E-hälsan
 • Stötta Cementas arbete för att reducera koldioxidutsläppen till noll genom förnyelsebar energi och minskade utsläpp
 • Låta skolungdomar få åka buss hur ofta de vill för att kunna ta del av utbud och service i andra delar av kommunen
 • Stödja utvecklingen av ett ornitologiskt centrum på Sydöland
 • Utveckla Grönhögens hamn och dess omgivningar till att bli ett attraktivt besöksmål för golfare samt för båt- och fordons­burna turister
 • Verka för att hamnarna på sydöstra Öland kan upprustas och användas både för kustfisket och turism
 • Prioritera vatten och avlopp runt södra udden och till sydöstra Öland
 • Förbättra avloppssystemen i Grönhögen och Degerhamn för en miljösäker utveckling av samhällena på Sydöland


måndag 7 juli 2014

Färjestadens marknad

Kom och möt oss idag och i morgon på Färjestadens marknad. Vi står vid infarten mot hamnplan vid Seasalt bakery. 
Passa också på att ge oss ditt bästa förbättringsförslag för Mörbylånga kommun och tävla om en lunch tillsammans med kommunalrådet Henrik Yngvesson. 

torsdag 26 juni 2014

Algutsrums marknad 27/6

I morgon kommer du att finna Moderaterna från både Mörbylånga och Borgholm kommun på Algutsrums marknad. Vi finns med vårt Nya Moderaterna-tält vid muren norr om kyrkan. 
Välkomna fram för att samtala med oss, fråga oss gärna om vad vi tycker om olika frågor, eller delta i vår tävling och ge oss ditt bästa förbättringsförslag för Mörbylånga kommun. Vinnaren kommer att presenteras här på hemsidan, och vinsten är en lunch tillsammans med kommunalrådet Henrik Yngvesson.